Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. DEFINICJE
  1. Administrator lub Eurolucrum sp. z o.o. z siedzibą, 85-110 Bydgoszcz, ul. Mostowa 2, tel.:52 30 70 200, e-mail: ubezpieczenia@eurolucrum.pl , wpisana do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11251466/A.
  2. Dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym adres IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innej podobnej technologii;
  3. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
  4. Serwis - zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna podłączona do sieci Internet, przygotowana i udostępniona przez Administratora na stronie internetowej pod adresem: eurolucrum.pl, umożliwiająca użytkownikom korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 2. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
  1. Będziemy przetwarzali dane wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii):
   1. w celu świadczenia Ci usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania treści zgromadzonych w Serwisie, udostępniania formularza kontaktowego – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. w celach analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na prowadzeniu analiz aktywności i preferencji użytkowników Serwisu oraz sposobu korzystania z niego w celu poprawienia funkcjonalności Serwisu i usług świadczonych za jego pośrednictwem (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   3. w celach technicznych, administracyjnych i na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania nim – podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na zapewnianiu bezpieczeństwa Serwisu, usuwania awarii i błędów usług dostępnych za jego pośrednictwem, a także zarządzania Serwisem (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na ochronie naszych praw i możliwości ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  2. Umożliwiamy w Serwisie złożenie wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia, a także zawarcie umowy ubezpieczenia. W tym celu przekazujemy Twoje dane Ubezpieczycielowi. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez użytkownika w celu złożenia wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia, zawarcia umowy ubezpieczenia jest Ubezpieczyciel, z zastrzeżeniem danych przewarzanych w celach marketingowych, których administratorem jest Administrator.
  3. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest niezbędne w celu przyjęcia i obsługi wniosku, oraz zawarcia umowy ubezpieczenia, zaś ich niepodanie uniemożliwi obsługę wniosku, zawarcie umowy ubezpieczenia. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
  4. Będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe
   1. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego w związku z Twoją aplikacją złożoną za pośrednictwem Serwisu: w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (umowa o współpracy) oraz w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (umowa zlecenie) – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz do zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2.  celu prowadzenia przyszłych rekrutacji, o ile udzieliłaś/eś zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania danych będzie Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na ochronie naszych praw i możliwości ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  5. Zapewniamy w Serwisie możliwość skontaktowania się z nami za pośrednictwem elektronicznego formularza kontaktowego. W zależności od zadanego pytania, administratorem Twoich danych osobowych będzie Administrator.
  6. Twoje dane będą przetwarzane:
   1. w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi zapytania przesłanego za pomocą formularza - podstawą prawną przetwarzania jest: (i) w zakresie danych niezbędnych do obsługi zapytania - niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), w zakresie danych, które nie są niezbędne do obsługi zapytania – Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO); niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze lub Ubezpieczycielu (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
   2. w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na ochronie naszych praw i możliwości ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   3. w celach analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na prowadzeniu analiz i statystyk zapytań składanych przez użytkowników za pośrednictwem Serwisu w celu doskonalenia funkcjonalności Serwisu i usług świadczonych za jego pośrednictwem (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  7. Aby skontaktować się z nami za pomocą formularza kontaktowego należy podać dane osobowe niezbędne do kontaktu i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Podanie danych zaznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi Twojego zapytania, zaś ich niepodanie spowoduje, że nie będziemy mogli obsłużyć Twojego zapytania. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Formularz kontaktowy nie służy do zgłaszania reklamacji oraz dokonywania zgłoszeń szkód.
  8. Przetwarzamy Twoje dane w celu realizowania przez nas działań marketingowych poprzez:
   1. wyświetlanie w Serwisie treści marketingowych, które nie są dostosowane do Twoich preferencji - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości promowania produktów i usług naszych oraz Ubezpieczyciela (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  9. Przetwarzamy, Twoje dane obejmujące imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu w celu prowadzenia przez nas marketingu bezpośredniego produktów i usług– podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), przy czym zgoda taka może być wycofana w dowolnym momencie. Podanie tych danych jest dobrowolne. Marketing ten będzie prowadzony wyłącznie za pomocą środków komunikacji (np. e-mail, SMS, MMS, rozmowa telefoniczna), na które wyraziłeś/aś zgodę, przy czym zgoda taka może być wycofana w dowolnym momencie.
  10. Przetwarzamy Twoje dane w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na ochronie naszych praw i możliwości ustalenia oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Podanie tych danych jest dobrowolne.
 3. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
  1. Twoje dane osobowe przetwarzane w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy dotyczącej świadczenia usług drogą elektroniczną zawartej z nami będą przechowywane przez okres jej obowiązywania.
  2. Twoje dane osobowe przetwarzane na podstawie Twojej zgody będą przechowywane do czasu, aż wycofasz zgodę względem ich przetwarzania.
  3. Twoje dane osobowe przetwarzane dla potrzeb marketingu na podstawie prawnie uzasadnionego interesu będą przechowywane do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu.
  4. Okresy przechowywania danych mogą zostać przedłużone w przypadku, gdy dane są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie jedynie w przypadku i zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
 4. ODBIORCY DANYCH
  1. Twoje dane osobowe są ujawniane Ubezpieczycielowi, osobom fizycznym wykonującym czynności agencyjne w imieniu Administratora, upoważnionym pracownikom oraz naszym partnerom, takim jak: dostawcy odpowiedzialni za obsługę systemów informatycznych i sprzętu, podmioty świadczącym usługi prawne lub księgowe, kurierzy, agencje marketingowe, podmioty świadczące usługi wysyłania maili lub smsów, banki i operatorzy płatności.
  2. Możemy ujawnić wybrane informacje dotyczące Ciebie właściwym organom lub osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ
  1. Nie będziemy przekazywali Twoich danych do państwa trzeciego (tj. państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowej.
 6. PRAWO DO SPRZECIWU
  1. Sprzeciw wobec przetwarzania danych dla prawnie uzasadnionych celów ze względu na Twoją szczególną sytuację: Masz prawo zgłoszenia, w dowolnym momencie, sprzeciwu – ze względu na Twoją szczególną sytuację - wobec przetwarzania Twoich danych dla prawnie uzasadnionych celów innych niż marketing. Zgłaszając sprzeciw powinieneś wskazać swoją szczególną sytuację uzasadniającą jego zgłoszenie, a my ocenimy sprzeciw. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach w związku ze zgłoszeniem sprzeciwu, chyba że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  2. Sprzeciw wobec przetwarzania danych dla celów marketingowych: Masz także prawo do zgłoszenia, w dowolnym momencie, sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych dla potrzeb marketingu, bez konieczności jego uzasadniania.
  3. Aby wykonać prawo do sprzeciwu, skontaktuj się z nami wysyłając nam e-mail na adres: ubezpieczenia@eurolucrum.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie 1.1.
 7. POZOSTAŁE PRAWA, KTÓRE CI PRZYSŁUGUJĄ
  1. Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:
   1. prawo do wycofania, w dowolnym momencie, zgody (tam, gdzie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda), przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przez jej cofnięciem;
   2. prawo do uzyskania potwierdzenia czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a także prawo uzyskania dostępu do tych danych oraz ich kopii;
   3. prawo do żądania sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia Twoich danych osobowych, jeśli są niekompletne lub nieprawidłowe;
   4. prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych, jeśli np.:
    1. Twoje dane osobowe nie są już niezbędne dla realizacji celów, dla których zostały zebrane i przetwarzane;
    2. cofniesz zgodę na ich przetwarzanie i nie mamy innej podstawy do ich przetwarzania;
    3. zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych ze względu na Twoją szczególną sytuację, a nie będziemy mieli podstaw przetwarzania tych danych, które byłyby nadrzędne wobec Twojego sprzeciwu;
    4. Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
   5. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, jeśli np.:
    1. kwestionujesz prawidłowość Twoich danych osobowych przetwarzanych przez nas – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;
    2. przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiasz się ich usunięciu żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
    3. Twoje dane osobowe nie są już niezbędne dla realizacji naszych celów, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
    4. wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych ze względu na Twoją szczególną sytuację - w takim przypadku masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania tych danych do czasu stwierdzenia czy nasze prawnie uzasadnione interesy są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.

W przypadku ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych będziemy mogli je przechowywać, a dodatkowo wykorzystywać jedynie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Inne czynności będziemy mogli podejmować tylko za Twoją zgodą.

   1. prawo przenoszenia danych, tj. prawo, aby otrzymać od nas swoje dane, które dostarczyłeś/łaś nam na podstawie zgody lub umowy, w ustrukturyzowanym, powszechnie dostępnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. do odczytu na komputerze). Masz także prawo żądania, abyśmy przesłali Twoje dane osobowe bezpośrednio innemu administratorowi, o ile będzie to technicznie możliwe;
   2. prawo do wniesienia skargi do organu zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 1. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI
  1. Nie będziemy podejmować decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływałoby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób znacząco na Ciebie wpływały.
Powrót
baner3
baner2
baner1